ಪುಟಗಳು

27.8.14

dimple


1 ಕಾಮೆಂಟ್‌:

Badarinath Palavalli ಹೇಳಿದರು...

ಅರೆರೆ ಇಂತಹ ಜನುಮ ದಿದ ಉಡುಗೊರೆಯನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆಯೇ? ಕ್ಯಾ ಜಮಾನ ಆಗಯಾ ಜೀ!