ಪುಟಗಳು

28.8.14

ganapa


1 ಕಾಮೆಂಟ್‌:

Badarinath Palavalli ಹೇಳಿದರು...

ಹೊಸ ಕೋನದ ಮೂಲಕ ತಾವು ನಿರೂಪಿಸಿದ್ ಸಾವನ್ನು ಗೆದ್ದವರ ಕಥೆಯು ಹಲವರಿಗೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯಾಗುವಂತಿದೆ.