ಪುಟಗಳು

6.2.15

udupu


1 ಕಾಮೆಂಟ್‌:

Badarinath Palavalli ಹೇಳಿದರು...

ನಮ್ಮ ವರ್ಣಾಲಂಕಾರದ ತತ್ವಗಳನ್ನು ವಿದೇಶಿಯರು ಅನುಸರಿಸಲಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅರ್ಥಗಳಿವೆ,