ಪುಟಗಳು

23.2.15

ವೈದ್ಯ ಸಂತನಿಗೆ ೭೫ ವಸಂತ1 ಕಾಮೆಂಟ್‌:

Badarinath Palavalli ಹೇಳಿದರು...

ವೈದ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ನನ್ನಂತಹ ಸಾಮಾನ್ಯ ಓದುಗನ ಬಳಿಗೂ ಕೊಂಡು ತಂದ ವಸಂತ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಶರಣು.