ಪುಟಗಳು

3.12.14

padya :)


1 ಕಾಮೆಂಟ್‌:

Badarinath Palavalli ಹೇಳಿದರು...

ಲೇಖನಗಳ ಜೊತೆ ತಮ್ಮ ಕವಿತಾ ಪ್ರತಿಭೆಯೂ ಇದೀಗ ನಮಗೆ ಮನದಟ್ಟಾಯಿತು.

ಸಾಲುಗಳು ಓದುತ್ತಿದ್ದಹಾಗೆ ಹೊಸ ಪುಳಕಕ್ಕೆ ಮನಸು ತೆರೆದುಕೊಂಡಿತು.

ಹೀಗೆಯೇ ಕಾಸಿಗೆ ಕಾಸು ಕೂಡಿಸಿ, ಹೊಲಿಸಿದ ಆ ಹಳದಿ ಷರಟು, ಹಾಸ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನವಾದಾಗ ಭೋರಿಟ್ಟು ಅತ್ತಿದ್ದೆ!

ಶೈಲಿಯಲ್ಲೂ ಭಾಷಾ ಬಳಕೆಯಲ್ಲೂ ಸರಳತೆಯೇ ಸೂತ್ರವಾಗಿಸಿದ್ದೀರ.