ಪುಟಗಳು

5.11.14

gay


1 ಕಾಮೆಂಟ್‌:

Badarinath Palavalli ಹೇಳಿದರು...

ತಾವು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಮಾನ್ಯರ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿವೆ.

shared at:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=602047969839656&set=gm.483794418371780&type=1&theater