ಪುಟಗಳು

14.7.14

rain train


2 ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು:

Badarinath Palavalli ಹೇಳಿದರು...

ಮತ್ತೆ ಜಂಗಮನಾಗುವ ನನ್ನ ಜನ್ಮೇಪೀ ಹುಚ್ಚಿಗೆ ನೀರೆರೆಯುವಂತಹ ಲೇಖನವಿದು.
ನಿಮ್ಮ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದಾದರೂ ತಾಣಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಪಯಣ ಸಾಗಲಿ ಎಂದು ತಾವೇ ಹಾರೈಸಿರಿ.
ಸುಲಲಿತವಾಗಿ ಭಾಷಾ ಬಳಕೆಯಾಗಿದೆ.

Reshma Rao ಹೇಳಿದರು...

ella taanagaligoo hoguvantagali sir :)