ಪುಟಗಳು

9.6.14

kaviraj1 ಕಾಮೆಂಟ್‌:

Badarinath Palavalli ಹೇಳಿದರು...

ಕವಿ ರಾಜ್ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ನಾವೂ ಶುಭಕೋರುತ್ತೇವೆ.
ತಮ್ಮ ಈ ಲೇಖನದ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಮಂತ್ರ ಮಾಂಗಲ್ಯದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯು ದೊರೆಯಿತು.