ಪುಟಗಳು

20.5.14

gandantara


1 ಕಾಮೆಂಟ್‌:

Badarinath Palavalli ಹೇಳಿದರು...

ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯ ನದುವಿನ ವಿಬೇಧಗಳಿಗೆ ಅಸಲಿ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದೀರಿ.

ಆದರೆ, ಬೇಗನೇ ತಾವೂ ಕಲ್ಯಾಣವಾಗಿ ಸಂಸಾರ ಸಾಗರ ಈಜಿರಿ ಎಂದೇ ಸವಿನಯ ಕೋರಿಕೆ!