ಪುಟಗಳು

1.4.15

akka


1 ಕಾಮೆಂಟ್‌:

Badarinath Palavalli ಹೇಳಿದರು...

ಮಮತಾಜೀ 'ಕುಛ್ ಬೋಲ್ತಾ ಹೈ - ಔರ್ ಕುಛ್ ಔರ್ ಕರ್ತಾ ಹೈ!'