ಪುಟಗಳು

31.8.11

ಅರಿಕೆ

ಮತ್ತೆ ಮರಳದ ಇರುಳೆ
ಸ್ವಪ್ನದಲೂ ಅರಿಕೆಯಿದು,
ಬಂಧಿಸಿಡು ನಿನ ಬಾಹುಗಳಲಿ
ಬೆಳಕು ಬಂದೊಡನೆ ...
ಸಿಹಿಗನಸು ಬೀಳುತಿದೆ
ಅರ್ಧದಲಿ ಕದದಿರು ,
ಹೆಚ್ಚು ಕಾಯಿಸೆನು ನಿನ್ನ
ಹೇಳುವೆನು ಮುಗಿದೊಡನೆ ...

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: